1. (30). Zhang, Yingnan; Li, Jiawei; Yin, Zhipeng; Zhang, Jun; Guo, Wenyue*; Wang, Muhan; Quantum Chemical Study of the Carbon Dioxide-Philicity of Surfactants: Effects of Tail Functionalization. Langmuir 2020, 36(50), 15352-15361.

 2. (29). Guo, Chen; Zhang, Tian; Liang, Xiongyi; Deng, Xiangxuan; Guo, Wenyue; Wang, Zhaojie; Lu, Xiaoqing; Wu, Chi-Man Lawrence; Single transition metal atoms on nitrogen-doped carbon for CO2 electrocatalytic reduction: CO production or further CO reduction?. Appl. Surf. Sci. 2020, 533, 147466.

 3. (28). Zhang, Yingnan; Fang, Timing; Li, Ruchuan; Yan, Youguo; Guo, Wenyue*; Zhang, Jun; Molecular insight into the oil charging mechanism in tight reservoirs. Chem. Eng. Sci. 2020, 211, 115297.

 4. (27). Zhao, Lianming; Liu, Haijun; Liu, Yonghui; Han, Xiaonan; Xu, Jing; Xing, Wei; Guo, Wenyue*; Mechanistic Insights into the Hydrogen Oxidation Reaction on PtNi Alloys in Alkaline Media: A First-Principles Investigation. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 36, 40248.

 5. (26). Ding, Xuefei; Zhu, Houyu; Ren, Hao; Liu, Dongyuan; Yu, Zehua; Shi, Naiyou; Guo, Wenyue*; Adsorption and dehydrogenation of C2-C6 n-alkanes over a Pt catalyst: a theoretical study on the size effects of alkane molecules and Pt substrates. Phys. Chem. Chem. Phys. 2020, 22(38), 21835-21843.

 6. (25). Hou Qi; Wang Maohuai; Liu Sen; Dong Hongbin; Guo Wenyue; Lu Xiaoqing;  Mechanisms of Hydrogen Purification in a Graphene-like Carbon Nitride Separation Membrane. J. Inorg. Mater. 2020, 35(11), 1234-1238.

 7. (24). Xie, Jiangsheng; Yan, Keyou; Zhu, Houyu; Li, Guixia; Wang, Han; Zhu, Hepeng; Hang, Pengjie; Zhao, Shenghe; Guo, Wenyue; Ye, Daiqi; Shao, Lei; Guan, Xin; Ngai, To; Yu, Xuegong; Yu, Xuegong; Identifying the functional groups effect on passivating perovskite solar cells. Sci. Bull. 2020, 65(20), 1726-1734.

 8. (23). Zhang, Yingnan; Fang, Timing; Ding, Bin; Wang, Wendong; Yan, Youguo; Li, Zhen; Guo, Wenyue*; Zhang, Jun; Migration of oil/methane mixture in shale inorganic nano-pore throat: A molecular dynamics simulation study. Journal of Petroleum Science and Engineering 2020, 187, 106784.

 9. (22). Wang, Maohuai; Wang, Zhaojie; Zhou, Sainan; Wang, Jiahui; Liu, Siyuan; Wei, Shuxian; Guo, Wenyue; Lu, Xiaoqing; Strain-controlled carbon nitride: A continuously tunable membrane for gas separation. Appl. Surf. Sci. 2020, 506, 144675.

 10. (21). Fan, Weidong; Liu, Dongyuan; Wang, Xia; Liu, Xiuping; Cao, Dongwei; Fan, Lili; Huang, Zhaodi; Guo, Wenyue; Sun, Daofeng; Metal-organic framework templated Pd/CeO2@N-doped carbon for low-temperature CO oxidation. Nanoscale Adv. 2020, 2, 755.

 11. (20). Wang, Maohuai; Zhang, Zhongyang; Gong, Yongqing; Zhou, Sainan; Wang, Jiahui; Wang, Zhaojie; Wei, Shuxian; Guo, Wenyue; Lu, Xiaoqing; Penta-graphene as a promising controllable CO2 capture and separation material in an electric field. Appl. Surf. Sci. 2020, 502, 144067.

 12. (19). Wang, Yifei; Zhao, Wen; Qi, Ziyuan; Zhang, Li; Peng, Yongzhen*; Phosphate removal by ZIF-8@MWCNT hybrids in presence of effluent organic matter: Adsorbent structure, wastewater quality, and DFT analysis, Sci. Total Environ. 2020, 745, 141054.

 13. (18). Wang, Yifei*; Gao, Zhixiao; Shang, Yaxin; Qi, Ziyuan; Zhao, Wen*; Peng, Yongzhen*; Proportional modulation of zinc-based MOF/carbon nanotube hybrids for simultaneous removal of phosphate and emerging organic contaminants with high efficiency,Chem. Eng. J. 2020, 417, 128063.

 14. (17). Kong, Dongqing; Fan, Haodong; Ding, Xuefei; Wang, Dandan; Tian, Shuang; Hu, Haoyu; Du, Dongfeng; Li, Yanpeng; Gao, Xiuli; Hu, Han; Xue, Qingzhong; Yan, Zifeng; Ren, Hao*; Xing, Wei*; β-Hydrogen of Polythiophene Induced Aluminum Ion Storage for High-Performance Al-Polythiophene Batteries,ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 46065.

 15. (16). Zhu, Houyu*; Li, Xin; Shi, Naiyou; Ding, Xuefei; Yu, Zehua; Zhao, Wen; Ren, Hao; Pan, Yuan; Liu, Yunqi; Guo, Wenyue*; Density Functional Theory Study of Thiophene Desulfurization and Conversion of Desulfurization Product on Ni(111) Surface and Ni55 Cluster: Implication for the Mechanism of Reactive Adsorption Desulfurization over Ni/ZnO Catalysts,Catal. Sci. Technol. 2020, 11, 1615.

 16. (15). Zhu, Houyu*; Hou, Yongchun; Ren, Hao; Liu, Dongyuan; Li, Xin; Zhao, Lianming; Chi, Yuhua; Guo, Wenyue*; Theoretical investigation on H2 oxidation mechanisms over pristine and Sm-doped CeO2(1 1 1) surfaces, Appl. Surf. Sci. 2020, 511, 145388.

 17. (14). Zhou, Yan; Zhang, Jingtong; Ren, Hao; Pan, Yuan; Yan, Youguo; Sun, Fengchao; Wang, Xueyuan; Wang, Shutao; Zhang, Jun*; Mo doping induced metallic CoSe for enhanced electrocatalytic hydrogen evolution, Appl. Catal. B 2020, 268, 118467.

 18. (13). Wang, Dandan; Hu, Haoyu; Liao, Yifei; Kong, Dongqing; Cai, Tonghui; Gao, Xiuli; Hu, Han; Wu, Mingbo; Xue, Qingzhong; Yan, Zifeng; Ren, Hao*; Xing, Wei*; High-performance aluminum-polyaniline battery based on the interaction between aluminum ion and -NH groups, Sci. China Mater. 2020, 64, 318.

 19. (12). Yan, Yingchun; Chen, Zhou; Yang, Jun; Guan, Lu; Hu, Han; Zhao, Qingshan; Ren, Hao; Lin, Yan; Li, Zhongtao*; Wu, Mingbo*; Controllable Substitution of S Radicals on Triazine Covalent Framework to Expedite Degradation of Polysulfides, Small 2020, 16, 2004631.

 20. (11). Yu, Yifei; Lin, Na*; Wang, Haoyuan; Xu, Ran; Ren, Hao; Zhao, Xian*; First principles study of ferroelectric hexagonal compounds RInO3 (R = Dy, Er, and Ho): electronic structure, optical and dielectric properties, RSC Adv. 2020, 10, 4080.

 21. (10). Zou, Fan; Xu, Tao; Wu, Zhensheng*; Li, Zhongtao; Guo, Wenyue; Wang, Yi; Ren, Hao*; Lithium and Sodium Adsorption on Monolayer Tellurene, J. Phys. Chem. C 2020, 124, 28074.

 22. (9). Liao, Yifei#; Wang, Dandan#; Li, Xuejin; Tian, Shuang; Hu, Haoyu; Kong, Dongqing; Cai, Tonghui; Dai, Pengcheng; Ren, Hao; Hu, Han; Li, Yanpeng; Xue, Qingzhong; Yan, Zifeng; Gao, Xiuli*; Xing, Wei*, High performance aluminum ion battery using polyaniline/ordered mesoporous carbon composite, J. Power Sources 2020, 477, 228702.

 23. (8). Wang, Yifei#; Zhao, Wen#; Qia, Ziyuan; Zhang, Li; Zhang, Yanan; Huang, Haiou; Peng, Yongzhen*; Designing ZIF-8/hydroxylated MWCNT nanocomposites for phosphate adsorption from water: Capability and mechanism, Chem. Eng. J.2020, 394, 124992.

 24. (7). Ci, Haina#; Cai, Jingsheng#; Ma, Hao#; Shi, Zixiong; Cui, Guang; Wang, Menglei; Jin, Jia; Wei, Nan; Lu, Chen; Zhao, Wen*; Sun, Jingyu*; Liu, Zhongfan; Defective VSe2–Graphene Heterostructures Enabling In Situ Electrocatalyst Evolution for Lithium–Sulfur Batteries, ACS Nano 2020, 14, 11929.

 25. (6). Li, Zheling*; Young, Robert J.*; Backes, Claudia; Zhao, Wen; Zhang, Xun; Zhukov, Alexander A.; Tillotson, Evan ; Conlan, Aidan P.; Ding, Feng; Haigh, Sarah J.; Novoselov, Kostya S.; Coleman, Jonathan N. ; Mechanisms of Liquid-Phase Exfoliation for the Production of Graphene, ACS Nano 2020, 14, 10976.

 26. (5). Yi, Yuyang#; Zhao, Wen#; Zeng, Zhihan; Wei, Chaohui; Lu, Chen; Shao, Yuanlong; Guo, Wenyue; Dou, Shixue; Sun, Jingyu*, ZIF‐8@ZIF‐67‐Derived Nitrogen‐Doped Porous Carbon Confined CoP Polyhedron Targeting Superior Potassium‐Ion Storage, Small 2020, 16, 1906566.

 27. (4). Zhu, Houyu; Li, Guixia; Gong, Yongqing; Li, Xin; Ding, Xuefei; Lu, Xiaoqing*; Zhao, Lianming; Chi, Yuhua; Guo, Wenyue*; Theoretical Investigation on Denitrification Mechanism of Piperidine: Effects of Methylation Versus Protonation on C–N Bond Activation, Catal. Lett. 2020, 150, 631.

 28. (3). Zhu, Houyu; Yu, Yanchen; Li, Guixia; *; Liu, Dongyuan; Ding, Xuefei; Zhao, Lianming; Chi, Yuhua; Guo, Wenyue*; Unraveling the Active Site and Mechanism for C–S Bond Activation in Alumina-Supported Pt Catalysts: Ab Initio Insights into Catalytic Desulfurization, J. Phys. Chem. C 2020, 124(1), 446.

 29. (2). Fan, Weidong#; Liu, Dongyuan#; Wang, Xia; Liu, Xiuping; Cao, Dongwei; Fan, Lili*; Huang, Zhaodi; Guo, Wenyue; Sun, Daofeng; Metal–organic framework templated Pd/CeO2@N-doped carbon for low-temperature CO oxidation, Nanoscale Adv. 2020, 2, 755.

 30. (1). Yi, Yuyang#; Li, Jiaqiang#;  Zhao, Wen#; Zeng, Zhihan; Lu, Chen; Ren, Hao; Sun, Jingyu*; Zhang, Jin*; Liu, Zhongfan*; Temperature‐Mediated Engineering of Graphdiyne Framework Enabling High‐Performance Potassium Storage, Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2003039.