1. (13). Hao, Chunlian; Zhu, Houyu; Ren, Hao; Chi, Yuhua; Zhao, Wen; Liu, Xiuping;* Guo, Wenyue;* Enhancing the natural gas upgrading and acetylene extraction performance of stable zirconium-organic frameworks PCN-605 by ligand functionalization. J. Environ. Chem. Eng. 2022, 10, 108383.

 2. (12). Gao, Zhixiao; Ma, Hao; Yuan, Saifei; Ren, Hao; Ge, Zhencui; Zhu, Houyu; Guo, Wenyue; Ding, Feng; Zhao, Wen;* Benzenehexol-based 2D MOF as high-performance electrocatalyst for oxygen reduction reaction. Appl. Surf. Sci. 2022, 601, 154181.

 3. (11). Ren, Hao; Zhang, Qian; Wang, Zhengjie; Zhang, Guozhen; Liu, Hongzhang; Guo, Wenyue; Mukamel, Shaul;* Jiang, Jun;* Machine learning recognition of protein secondary structures based on two-dimensional spectroscopic descriptors. Proc. Natl. Acda. Sci. U.S.A. 2022, 119(18), e2202713119.

 4. (10). Ma, Hao; Zhao, Wen;* Zhang, Qian; Liu,Dongyuan; Ren, Hao; Zhu, Houyu; Chi, Yuhua; Ding, Feng;* Guo, Wenyue;* Chemical environment dependent stabilities, electronic properties, and diffusion behaviors of intrinsic point defects in novel two-dimensional MoSi2N4 monolayer. Appl. Surf. Sci. 2022, 592, 153214.

 5. (9). Cao, Shoufu; Zhou, Sainan; Chen, Hongyu; Wei, Shuxian; Liu, Siyuan; Lin, Xiaojing; Chen, Xiaodong; Wang, Zhaojie; Guo, Wenyue; Lu, Xiaoqing; How can the Dual-atom Catalyst FeCo-NC Surpass Single-atom Catalysts Fe-NC/Co-NC in CO2RR? - CO Intermediate Assisted Promotion via a Synergistic Effect. Energy Environ. Mater. 2022, 0, 1-9.

 6. (8). Li, Min; Wang, Minmin; Liu, Dongyuan; Shi, Naiyou; Liu, Shoujie; Sun, Kaian; Chen, Yanju; Zhu, Houyu; Guo, Wenyue; Li, Yanpeng; Cui, Zhiming; Liu, Bin; Liu, Yunqi; Liu, Chenguang; Atomically-dispersed NiN4-Cl active sites with axial Ni-Cl coordination for accelerating electrocatalytic hydrogen evolution. J. Mater. Chem. A. 2022, 10, 6007-6015.

 7. (7). Hao, Chunlian; Ren, Hao; Zhu, Houyu;* Chi, Yuhua; Zhao, Wen; Liu, Xiuping; Guo, Wenyue;* CO2-favored metal–organic frameworks SU-101(M) (M = Bi, In, Ga, and Al) with inverse and high selectivity of CO2 from C2H2 and C2H2. Sep. and Purif. Technol. 2022, 290, 120804.

 8. (6). Ma, Huifang; Wu, Bin; Wang, Ying; Ren, Hao; Jiang, Wanshun;* Tang, Mingming;* Guo, Wenyue;* A novel lattice boltzmann scheme with single extended force term for electromagnetic wave propagating in one-dimensional plasma medium. Electronics 2022, 11, 882.

 9. (5). Ma, Huifang; Yang, Yanzhao; Jing, Heng; Jiang, Wanshun; Guo, Wenyue;* Ren, Hao;* A semi-empirical model to retrieve finite temperature terahertz absorption spectra using Morse potential. Chin. J. Chem. Phys. 2022, in press.

 10. (4). Wang, Qian; Zhang, Qian; He, Hua;* Feng, Zhenzhen; Mao, Jian; Hu, Xiang; Wei, Xiaoyun; Bi, Simin; Qin, Guangyong; Wang, Xiaojuan; Ge, Baosheng; Yu, Daoyong; Ren, Hao; Huang, Fang;* Carbon dot blinking fingerprint uncovers native membrane receptor organizations via deep learning. Anal. Chem. 2022, 94, 3914.

 11. (3). Li, Tuya; Zhu, Houyu;* Yu, Zehua; Shi, Naiyou; Ma, Qitang; Yu, Jinggang; Ren, Hao; Pan, Yuan; Liu, Yunqi; Guo, Wenyue; Promotion effects of Ni-doping on H2S removal and ZnO initial sulfuration over ZnO nanowire by first-principle study. Mol. Catal. 2022, 519, 112148.

 12. (2). Wu, Zhensheng;* Yang, Haitao;* Tian, Fuqiang; Ren, Hao; Chen, Yu; Effective tuning of the performance of conductive silicon compound by few-layered graphene additives. Nanomaterials 2022, 12, 907.

 13. (1). Liu, Dongyuan; Zhu, Houyu; Yuan, Saifei; Shi, Naiyou; Yu, Jinggang; Li, Tuya; Ma, Qitang; Zhao, Wen; Ren, Hao; Guo, Wenyue; Understanding the oxygen-vacancy-related catalytic cycle for H2 oxidation on ceria-based SOFC anode and the promotion effect of lanthanide doping from theoretical perspectives. Appl. Surf. Sci. 2022, 576, 151803.