1. Theoretical kinetic quantitative calculation predicted the expedited polysulfides degradation
  Zhang, Siyu; Rong, Xianchao; Li, Tao; Ren, Wenjie; Ren, Hao;* Zhi, Linjie; Wu, Mingbo;* Li, Zhongtao;* Nano Res. 2022, DOI:10.1007/s12274-022-5061-4.
 2. Synergy of Substrate Chemical Environments and Single-Atom Catalysts Promotes Catalytic Performance: Nitrogen Reduction on Chiral and Defected Carbon Nanotubes
  Yuan, Saifei; Meng, Guodong; Liu, Dongyuan; Zhao, Wen; Zhu, Houyu; Chi, Yuhua; Ren, Hao;* Guo, Wenyue;* ACS Appl. Mater. Interf. 2022, DOI:10.1021/acsami.2c17280.
 3. Machine Learning Recognition of Protein Secondary Structures based on Two-Dimensional Spectroscopic Descriptors
  Ren, Hao; Zhang, Qian; Wang, Zhengjie; Zhang, Guozhen; Liu, Hongzhang; Guo, Wenyue; Mukamel, Shaul;* Jiang, Jun;* Proc. Natl. Acda. Sci. U.S.A. 2022, 119, e20027131.
 4. CO2-favored metal–organic frameworks SU-101(M) (M = Bi, In, Ga, and Al) with inverse and high selectivity of CO2 from C2H2 and C2H4
  Hao, Chunlian; Ren, Hao; Zhu, Houyu; Chi, Yuhua; Zhao,Wen; Liu, Xiuping; Guo, Wenyue;* Sep. Purif. Technol. 2022, 290, 120804 .
 5. Promotion effects of Ni-doping on H2S removal and ZnO initial sulfuration over ZnO nanowire by first-principle study
  Li,Tuya; Zhu, Houyu;* Yu, Zehua; Shi, Naiyou; Ma, Qitang; Yu, Jingguang; Ren, Hao; Pan, Yuan; Liu, Yunqi; Guo, Wenyue;* Mol. Catal. 2022, 519, 112148.
 6. Understanding the oxygen-vacancy-related catalytic cycle for H2 oxidation on ceria-based SOFC anode and the promotion effect of lanthanide doping from theoretical perspectives
  Liu, Dongyuan; Zhu, Houyu;* Yuan, Saifei; Shi, Naiyou; Yu, Jianggang; Li, Tuya; Ma, Qitang; Zhao, Wen; Ren, Hao; Guo, Wenyue;* Appl. Surf. Sci. 2022, 576, 151803.
 7. Enhancing the Photoinduced Interlayer Charge Transfer and Spatial Separation in Type-II Heterostructure of WS2 and Asymmetric Janus-MoSSe with Intrinsic Self-Build Electric Field
  Ma, Hao; Wang, Zhengjie; Zhao, Wen;* Ren, Hao; Zhu, Houyu; Chi, Yuhua; Guo, Wenyue;* J Phys. Chem. Lett. 2022, 13,36, 8484-8494.
 8. A New Lattice Boltzmann Scheme for Photonic Bandgap and Defect Mode Simulation in One-Dimensional Plasma Photonic Crystals
  Ma, Huifang; Wu, Bin; Song, Liping; Ren, Hao;* Jiang, Wanshun; Guo, Wenyue; Tang, Mingming; Photonics 2022, 9(7), 464.
 9. Covalently-Bonded Single-Site Ru-N2 Knitted into Covalent Triazine Frameworks for Boosting Photocatalytic CO2 Reduction
  Wang, Lu; Wang, Lin;* Yuan, Saifei; Song, Liping; Ren, Hao; Xu, Yuankang; He, Manman; Zhang, Yuheng; Wang, Hang; Huang, Yichao; Tong, Wei; Zhang, Jiangwei;* Himeda, Yuichiro;* Fan, Zhuangjun;* App. Catal. B Envioron. 2023, 322, 122097.
 10. Carbon Dot Blinking Fingerprint Uncovers Native Membrane Receptor Organizations via Deep Learning
  Wang, Qian; Zhang, Qian; He, Hua;* Feng, Zhenzhen; Mao, Jian; Hu, Xiang; Wei, Xiaoyun; Bi, Simin; Qin, Guangyong; Wang, Xiaojuan; Ge, Baosheng; Yu, Daoyong; Ren, Hao; Huang, Fang;* Anal. Chem. 2022, 94,9, 3914-3921.
 11. Effective Tuning of the Performance of Conductive Silicon Compound by Few-layered Graphene Additives
  Wu, Zhensheng;* Yang, Haitao;* Tian, Fuqiang; Ren, Hao; Chen, Yu; Nanomaterials 2022, 12, 907.
 12. A semi-empirical model to retrieve finite temperature terahertz absorption spectra using Morse potential
  Ma, Huifang; Yang, Yanzhao; Jing, Heng; Jiang, Wanshun; Guo, Wenyue;* Ren, Hao* Chin. J. Chem. Phys. 2022, in press.
 13. A Novel Lattice Boltzmann Scheme with Single Extended Force Term for Electromagnetic Wave Propagating in One Dimensional Plasma Medium
  Ma, Huifang; Wu, Bin; Wang, Ying; Ren, Hao; Jiang, Wanshun;* Tang, Mingming;* Guo, Wenyue* Electronics 2022, 11, 882.
 14. Deep-Learning-Assisted Single-Molecule Tracking on a Live Cell Membrane
  Wang, Qian; He, Hua;* Zhang, Qian; Feng, Zhenzhen; Li, Jiqiang; Chen, Xiaoliang; Liu, Lihua; Wang, Xiaojuan; Ge, Baosheng; Yu, Daoyong; Ren, Hao; Huang, Fang;* Anal. Chem. 2021, 93,25, 8810-8816.
 15. Improved nitrogen reduction activity of NbSe 2 tuned by edge chirality
  Zhou, Chen; Yuan, Saifei;* Zhao, Wen; Guo, Wenyue;* Ren, HaoRSC Adv. 2021, 12, 22131-22138.
 16. Analysis of the Influence of Silicone Rubber Aging on the Transmission Parameters of Terahertz Waves
  Yang, Haitao; Wu, Zhensheng;* Dong, Weinan; Dang, Junpeng; Ren, Hao; Energies 2021, 14(14), 4238.
 17. Data-Driven Design of Nanopore Graphene for Water Desalination
  Liang, Lijun; Zhou, Hanxing; Li, Jia-chen; Chen, Qu; Zhu, Linli;* Ren, Hao J. Phys. Chem. C 2021, 125, 27685.
 18. Ultrafast Stimulated Resonance Raman Signatures of Lithium Polysulfides for Shuttling Effect Characterization: an ab initio study
  Ren, Hao; Wang, Zhengjie; Guo, Sibei; Guo, Wenyue; Tian, Guangjun;* Tian, Baoling* J. Chem. Phys. 2021, 155, 174301.
 19. Highly Efficient Photocatalytic Reduction of Nitrogen into Ammonia by Single Ru Atom Catalyst Supported by BeO Monolayer
  Yuan, Saifei; Xu, Beixi; Li, Shujuan; Zhu, Wenbiao; Lie, Shulai;* Lin, Liangxu; Guo, Wenyue;* and Ren, Hao Chin. Chem. Lett. 2021, 33, 399.
 20. A Machine Learning Vibrational Spectroscopy Protocol for Spectrum Prediction and Spectrum-based Structure Recognition
  Ren, Hao; Li, Hao; Zhang, Qian; Liang, Lijun; Guo, Wenyue; Huang, Fang; Luo, Yi*; and Jiang, Jun* Fundm. Res. 2021, 1, 488-494, DOI:10.1016/j.fmre.2021.05.005.
 21. Amorphous Se species anchored into enclosed carbon skeleton bridged by chemical bonding toward advanced K-Se batteries
  Zhou, Li; Cui, Yongpeng;* Kong, Dongqing; Feng, Wenting; Gao, Xiuli; Yan, Youguo; Ren, Hao; Hu, Han; Xue, Qingzhong; Yan, Zifeng; Xing, Wei;* J. Energy Chem. 2021, DOI:10.1016/j.jechem.2021.03.027.
 22. Computational design of photoswitchable anion receptors: Red-shifted and bistable di-ortho-fluoro di-ortho-chloro azobenzene derivatives
  Lv, Shasha; Li, Xiyu; Yang, Li; Ren, Hao*; and Jiang, Jun Chem. Phys. 2021, 548, 111246.
 23. Reconstructed edges of T phase transition metal dichalcogenides
  Ma, Hao; Zhao, Wen;* Yuan, Saifei; Ren, Hao; Zhu, Houyu; Ma, Huifang; Ding, Feng;* and Guo, Wenyue* Mater. Phys. Today 2021, 19, 100411.
 24. ZnO monolayer supported single atom catalysts for efficient nitrogen electroreduction to ammonia
  Yuan, Saifei; Ren, Hao,* Men, Guodong; Zhao, Wen; Zhu, Houyu; and Guo, Wenyue* Appl. Surf. Sci. 2021, 555, 149682.
 25. Structural insights of catalytic intermediates in dialumene based CO2 capture: Evidences from theoretical resonance Raman spectra
  Tian, Baoling; Li, Shujuan; Lie, Shulai;* Lin, Liangxu; Guo, Wenyue; and Ren, Hao* Chin. Chem. Lett. 2021, 32, 2469-2473.
 26. High-performance aluminum-polyaniline battery based on the interaction between aluminum ion and -NH groups
  Wang, Dandan; Hu, Haoyu; Liao, Yifei; Kong, Dongqing; Cai, Tonghui; Gao, Xiuli; Hu, Han; Wu, Mingbo; Xue, Qingzhong; Yan, Zifeng; Ren, Hao* and Xing, Wei* Sci. Chin. Mater. 2021, 64, 318.
 27. Theoretical Investigation on Denitrification Mechanism of Piperidine: Effects of Methylation Versus Protonation on C–N Bond Activation
  Zhu, Houyu; Li, Guixia; Gong, Yongqing; Li, Xin; Ding, Xuefei; Lu, Xiaoqing;* Zhao, Lianming; Chi, Yuhua; Guo, Wenyue;* Catal. Lett. 2020, 150, 631-639.
 28. Adsorption and dehydrogenation of C 2 –C 6 n -alkanes over a Pt catalyst: a theoretical study on the size effects of alkane molecules and Pt substrates
  Ding, Xuefei; Zhu, Houyu;* Ren, Hao; Liu, Dongyuan; Yu, Zehua; Shi, Naiyou; Guo, Wenyue;* Phys. Chem. Chem. Phys. 2020, 22, 21835-21843.
 29. Lithium and Sodium Adsorption on Monolayer Tellurene
  Zou, Fan; Xu, Tao; Wu, Zhensheng;* Li, Zhongtao; Guo, Wenyue; Wang, Yi; and Ren, Hao* J. Phys. Chem. C 2020, 124, 28047.
 30. Density Functional Theory Study of Thiophene Desulfurization and Conversion of Desulfurization Product on Ni(111) Surface and Ni55 Cluster: Implication for the Mechanism of Reactive Adsorption Desulfurization over Ni/ZnO Catalysts
  Zhu, Houyu;* Li, Xin; Shi, Naiyou; Ding, Xuefei; Yu, Zehua; Zhao, Wen; Ren, Hao; Pan, Yuan; Liu, Yunqi; and Guo, Wenyue* Catal. Sci. Technol. 2021, 10, 4080.
 31. Graphitized electrospun carbon fibers with superior cyclability as a free-standing anode of potassium-ion batteries
  Tian, Shuang; Jiang, Qingting; Cai, Tonghui; Wang, Yesheng; Wang, Dandan; Kong, Dongqing; Ren, Hao; Zhou, Jin;* Xing, Wei;* J. Power Sources 2020, DOI:10.1016/j.jpowsour.2020.228479.
 32. Polyaniline-derived carbon nanotubes as anode materials for potassium-ion batteries: Insight into the effect of N-doping
  Tian, Shuang; Wang, Yesheng; Cai, Tonghui; Kong, Dongqing; Wang, Dandan; Ren, Hao; Xing, Wei;* Appl. Surf. Sci. 2020, 534, 147635.
 33. First principles study of ferroelectric hexagonal compounds RInO3 (R = Dy, Er, and Ho): electronic structure, optical and dielectric properties
  Yu, Yifei; Lin, Na;* Wang, Haoyuan; Xu, Ran; Ren, Hao; and Zhao, Xian* RSC Adv. 2020, 10, 4080.
 34. Temperature-Mediated Engineering of Graphdiyne Framework Enabling High-Performance Potassium Storage
  Yi, Yuyang; Li, Jiaqiang; Zhao, Wen; Zeng, Zhihan; Lu, Chen; Ren, Hao; Sun, Jingyu;* Zhang, Jin;* and Liu, Zhongfan* Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2003039.
 35. Controllable Substitution of S Radicals on Triazine Covalent Framework to Expedite Degradation of Polysulfides
  Yan, Yingchun; Chen, Zhou; Yang, Jun; Guan, Lu; Hu, Han; Zhao, Qingshan; Ren, Hao; Lin, Yan; Li, Zhongtao;* and Wu, Mingbo* Small 2020, 16, 2004631.
 36. High performance aluminum ion battery using polyaniline/ordered mesoporous carbon composite
  Liao, Yifei; Wang, Dandan; Li, Xuejin; Tian, Shuang; Hu, Haoyu; Kong, Dongqing; Cai, Tonghui; Dai, Pengcheng; Ren, Hao; Hu, Han; Li, Yanpeng; Xue, Qingzhong; Yan, Zifeng; Gao, Xiuli;* and Xing, Wei* J. Power Sources 2020, 477, 228702.
 37. β‑Hydrogen of Polythiophene Induced Aluminum Ion Storage for High-Performance Al-Polythiophene Batteries
  Kong, Dongqing; Fan, Haodong; Ding, Xuefei; Wang, Dandan; Tian, Shuang; Hu, Haoyu; Du, Dongfeng; Li, Yanpeng; Gao, Xiuli; Hu, Han; Xue, Qingzhong; Yan, Zifeng; Ren, H.;* and Xing, Wei* ACS Appl. Mater. Interf. 2020, 12, 46065.
 38. Theoretical investigation on H2 oxidation mechanisms over pristine and Sm-doped CeO2(111) surfaces
  Zhu, H.*; Hou, Y.; Ren, H.; Liu, D.; Li, X.; Zhao, L.; Chi, Y.; Guo, W.* Appl. Surf. Sci. 2020, 511, 145388.
 39. Mo doping induced metallic CoSe for enhanced electrocatalytic hydrogen evolution
  Zhou, Y.; Zhang, J.; Ren, H.; Pan, Y.; Yan, Y.; Sun, F.; Wang, X.; Wang, S.; Zhang, J* Appl. Catal. B Environ. 2020, 268, 118467.
 40. Modulation of Inverse Spinel Fe3O4 by Phosphorus Doping as an Industrially Promising Electrocatalyst for Hydrogen Evolution
  Zhang, J.; Shang, X.; Ren, H.; Chi, J.; Fu, H.; Dong, B.*; Liu, C.; Chai, Y.* Adv. Mater. 2019, 31, 1905107.
 41. Diabatic Hamiltonian Construction in van der Waals heterostructure complexes
  Xie, Y.; Sun, H.; Zheng, Q.; Zhao, J.; Ren, H.*; Lan, Z.* J. Mater. Chem. A 2019, 7, 27484.
 42. Efficient energy gap tuning for T-carbon via single atomic doping
  Ren, H.*; Chu, H.; Li, Z.; Yue, T.; Hu, Z* Chem. Phys. 2019, 518, 69-73.
 43. Structural Modulation of Co Catalyzed Carbon Nanotubes with Cu–Co Bimetal Active Center to Inspire Oxygen Reduction Reaction
  Li, Z.*; Yang, T.; Zhao, W.; Xu, T.; Wei, L.; Feng, J.; Yang, X.; Ren, H.; Wu, M.* ACS Appl. Mater. Interf. 2019, 11, 3937-3945.
 44. Controllably Enriched Oxygen Vacancies through Polymer Assistance in Titanium Pyrophosphate as a Super Anode for Na/K-Ion Batteries
  Li, Z.*; Dong, Y.; Feng, J.; Xu, T.; Ren, H.; Gao, C.; Li, Y.; Cheng, M.; Wu, W.; Wu, M. ACS Nano 2019, 13, 9227-9236.
 45. NBN-Doped Conjugated Polycyclic Aromatic Hydrocarbons as an AIEgen Class for Extremely Sensitive Detection of Explosives
  Wan, W.; Tian, D.; Jing, Y.; Zhang, X.*; Wu, W.; Ren, H.*; Bao, H.* Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 15510-15516.
 46. Chemical identification of the amyloid peptide aggregation-prone Al(III)-peptide complexes by resonance Raman signatures: A computational study
  Tian, B.; Cheng, C.; Yue, T.; Lin, N.*; Ren, H.* Chem. Phys. 2018, 513, 1-6.
 47. “Dry” NiCo2O4 nanorods for electrochemical non-enzymatic glucose sensing
  Sun, F.; Zhang, J.; Ren, H.*; Wang, S.; Zhou, Y.*; Zhang, J. Chin. J. Chem. Phys. 2018, 31, 799.
 48. Extracting pulmonary surfactants to form inverse micelles on suspended graphene nanosheets
  Luo, Z.; Li, S.; Xu, Y.; Ren, H.; Zhang, X.; Hu, G.; Huang, F.; Yue, T.* Environ. Sci. Nano 2018, 5, 130-140.
 49. Combined thermodynamic and kinetic analysis of GroEL interacting with CXCR4 transmembrane peptides
  Chi, Haixia; Xu, Baomei; Liu, Zhenzhen; Wei, Junting; Li, Shixin; Ren, Hao; Yan, Xu; Lu, Xinwei; Wang, Xiaoqiang;* Huang, Fang;* BBA-GEN SUBJECTS 2018, DOI:10.1016/j.bbagen.2018.04.002
 50. An amorphous tin-based nanohybrid for ultra-stable sodium storage
  Li, Z.*; Feng, J.; Hu, H.; Dong, Y.; Ren, H.; Wu, W.; Hu, Z.*; Wu, M.* J. Mater. Chem. A 2018, 6, 18920-18927.
 51. Transport of nanoparticles across pulmonary surfactant monolayer: a molecular dynamics study
  Xu, Y.; Deng, L.; Ren, H.; Zhang, X.; Huang, F.; Yue, T.* Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 17568.
 52. First principles studies on electronic and transport properties of edge contact graphene-MoS2 heterostructure
  Sun, J.; Lin, N.*; Tang, C.; Wang, H.; Ren, H.; Zhao, X.* Comput. Mater. Sci. 2017, 133, 137-144.
 53. Electronic and transport properties of 2H1−x1Tx MoS2 hybrid structure: A first-principle study
  Sun, J.; Lin, N.*; Tang, C.; Wang, H.; Ren, H.; Zhao, X.* Physica E 2017, 91, 178-184.
 54. A first principles study of the interaction between two-dimensional black phosphorus and Al2O3 dielectric
  Sun, J.; Lin, N.*; Tang, C.; Ren, H.; Zhao, X.* RSC Adv. 2017, 7, 13777.
 55. Identifying Cu(II)–amyloid peptide binding intermediates in the early stages of aggregation by resonance Raman spectroscopy: a simulation study
  Ren, H.; Zhang, Y.*; Guo, S.; Lin, N.; Deng, L.; Yue, T.; Huang, F.* Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 31103-31112.
 56. Interaction pathways between soft lipid nanodiscs and plasma membranes: A molecular modeling study
  Li, S.; Luo, Z.; Xu, Y.; Ren, H.; Deng, L.; Zhang, X.; Huang, F.; Yue, T.* BBA - Biomembranes 2017, 1859, 2096-2105.
 57. Identifying the structure of 4-chlorophenyl isocyanide adsorbed on Au(111) and Pt(111) surfaces by first-principles simulations of Raman spectra
  Hu, W.; Duan, S.; Zhang, Y.; Ren, H.; Jiang, J.*; Luo, Y.* Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 32389.
 58. High-Density Super-Resolution Localization Imaging with Blinking Carbon Dots
  He, H.; Liu, X.; Li, S.; Wang, X.; Wang, Q.; Li, J.; Wang, J.;Ren, H.; Ge, B.; Wang, S.; Zhang, X.*; Huang, F.* Anal. Chem. 2017, 89, 11831.
 59. How transmembrane peptides insert and orientate in biomembranes: a combined experimental and simulation study
  Yue, T.*; Sun, M.; Zhang, S.; Ren, H.; Ge, B.; Huang, F.* Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 17483.
 60. The electronic structure, mechanical flexibility and carrier mobility of black arsenic–phosphorus monolayers: a first principles study
  Sun, J.; Lin, N.*; Ren, H.; Tang, C.; Yang, L.; Zhao, X.* Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 9779.
 61. Gas adsorption on MoS2/WS2 in-plane heterojunctions and the I–V response: a first principles study
  Sun, J.; Lin, N.*; Ren, H.*; Tang, C.; Yang, L.; Zhao, X.* RSC Adv. 2016, 6, 17494.
 62. Electronic and transport properties of graphene with grain boundaries
  Sun, J.; Lin, N.*; Li, Z.*; Ren, H.; Tang, C.; Zhao, X.* RSC Adv. 2016, 6, 1090.
 63. Strong Fermi level pinning induces a high rectification ratio and negative differential resistance in hydrogen bonding bridged single cytidine pair junctions
  Ren, H.*; Zhang, G.; Lin, N.; Deng, L.; Luo, Y.; Huang, F.* Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 26586.
 64. Energy gap engineering of polymeric carbon nitride nanosheets for matching with NaYF4 :Yb,Tm: enhanced visible-near infrared photocatalytic activity
  Li, X.; Ren, H.; Zou, Z.; Sun, J.; Wang, J.*; Liu, Z.*; Chem. Commun. 2016, 52, 453.
 65. Visible and Near-Infrared Dual-Emission Carbogenic Small Molecular Complex with High RNA Selectivity and Renal Clearance for Nucleolus and Tumor Imaging
  He, H.; Wang, Z.; Cheng, T.; Liu, X.; Wang, X.; Wang, J.; Ren, H.; Sun, Y.; Song, Y.; Yang, J.; Xia, Y.; Wang, S.; Zhang, X.*; Huang, F.* ACS Appl. Mater. Interf. 2016, 8, 28529-28537.
 66. An Ultra-High Fluorescence Enhancement and High Throughput Assay for Revealing Expression and Internalization of Chemokine Receptor CXCR4
  He, H.; Wang, X.; Cheng, T.; Xia, Y.; Lao, J.; Ge, B.; Ren, H.; Khan, N.; Huang, F.* Chem. Europ J. 2016, 22, 5863-5867.
 67. Chaperonin-enhanced Escherichia coli cell-free expression of functional CXCR4
  Chi, H.; Wang, X.*; Li, J.; Ren, H.; Huang, F.* J. Biotech. 2016, 231, 193-200.
 68. Stable folding intermediates prevent fast interconversion between the closed and open states of Mad2
  Zhao, Y.; Li, L.; Wu, C.; Jiang, X.; Ge, B.; Ren, H.*; Huang, F.* Protein Eng. Des. Sel. 2016, 29, 23-29.
 69. Folding of newly translated membrane protein CCR5 is assisted by the chaperonin GroEL-GroES
  Chi, H.*; Wang, X.*; Li, J.; Ren, H.; Huang, F. Sci. Rep. 2015, 5, 17307.
 70. Two-dimensional Stimulated Resonance Raman Spectroscopy Study of the Trp-cage Peptide Folding
  Ren, H.; Lai, Z.; Biggs, J. D.; Wang, J.*; Mukamel, S.* Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 19457-19464.
 71. Time Resolved Photoelectron Spectroscopy of Thioflavin T Photoisomerization: A Simulation Study
  Ren, H.; Fingerhut, B.; Mukamel, S.* J. Phys. Chem. A 2013, 117, 6096-6104.
 72. Two-dimensional Stimulated Ultraviolet Resonance Raman Spectra of Tyrosine and Tryptophan: A Simulation Study
  Ren, H.; Biggs, J. D.; Mukamel, S.* J. Raman Spectrosco. 2013, 44, 544-559.
 73. Multiple Core and Vibronic Coupling Effects in Attosecond Stimulated X-Ray Raman Spectroscopy (SXRS)
  Hua, W.; Biggs, J. D.; Zhang, Y.; Healion, D.; Ren, H.; Mukamel, S.* J. Chem. Theory Comput. 2013, 9,12, 5479-5489.
 74. Why the Band Gap of Graphene Is Tunable on Hexagonal Boron Nitride
  Kan, E.*; Ren, H.; Wu, F.; Li, Z.; Lu, R.; Xiao, C.; Deng, K.*; Yang, J. J. Phys. Chem. C 2012, 116, 3142-3146.
 75. Simulations of Two-dimensional Infrared and Stimulated Resonance Raman Spectra of Photoactive Yellow Protein
  Preketes, N. K.; Biggs, J. D.; Ren, H.; Andricioaei, I.*; Mukamel, S.* Chem. Phys. 2013, 422, 63-72.
 76. Deep UV Resonance Raman Spectroscopy of β-Sheet Amyloid Fibrils: A QM/MM Simulation
  Ren, H.*; Jiang, J.; Mukamel, S.* J. Phys. Chem. B 2011, 115, 13955-13962.
 77. Electronic Structure of Bismuth Telluride Quasi-two-dimensional Crystal: A First Principles Study
  Li, X.; Ren, H.; Luo, Y.* Appl. Phys. Lett. 2011, 98, 083113-083113-3.
 78. Identifying Configuration and Orientation of Adsorbed Molecules by Inelastic Electron Tunneling Spectra
  Ren, H.; Yang, J.*; Luo, Y.* J. Chem. Phys. 2010, 133, 064702-064702-4.
 79. Important Structural Factors Controlling the Conductance of DNA Pairs in Molecular Junctions
  Li, X.-F.; Ren, H.; Wang, L.-L.; Cheng, K.-Q.; Luo, Y.* J. Phys. Chem. C 2010, 114, 14240-14242.
 80. Simulation of Inelastic Electronic Tunneling Spectra of Adsorbates from First Principles
  Ren, H.; Yang, J.*; Luo, Y.* J. Chem. Phys. 2009, 130, 134707.
 81. Graphene Nanoribbon as a Negative Differential Resistance Device
  Ren, H.; Li, Q.; Yang, J.*; Luo, Y.* Appl. Phys. Lett. 2009, 94, 173110-173110-3.
 82. Strain Effect on Electronic Structures of Graphene Nanoribbons: A First-principles Study
  Sun, L.; Li, Q.*; Ren, H.; Su, H.; Shi, Q. W.; Yang, J.* J. Chem. Phys. 2008, 129, 074704-074704-6.
 83. Edge Effects on the Electronic Structures of Chemically Modified Armchair Graphene Nanoribbons
  Ren, H.; Li, Q.*; Su, H.; Shi, Q. W.; Chen, J.; Yang, J.* arXiv:0711.1700 2007.
 84. Quantum Dot Based on Z-shaped Graphene Nanoribbon: First-principles Study
  Ren, H.; Li, Q.*; Shi, Q. W.; Yang, J.* Chin. J. Chem. Phys. 2007, 20, 489-494.
 85. Switching Mechanism of Photochromic Diarylethene Derivatives Molecular Junctions
  Huang, J.; Li, Q.*; Ren, H.; Su, H.; Shi, Q. W.; Yang, J.* J. Chem. Phys. 2007, 127, 094705-094705-6.
 86. Tuning the Electronic Structure of Graphene Nanoribbons through Chemical Edge Modification: A Theoretical Study
  Wang, Z. F.; Li, Q.*; Zheng, H.; Ren, H.; Su, H.; Shi, Q. W.; Chen, J., Phys. Rev. B 2007, 75, 113406-113406-4.
 87. 单分子物理与化学的新进展
  李群祥;任浩;杨金龙;侯建国 物理学进展 2007, 27, 201.
 88. Single Quintuple Bond [PhCrCrPh] Molecule as a Possible Molecular Switch
  Huang, J.; Li, Q.*; Ren, H.; Su, H.; Yang, J.* J. Chem. Phys. 2006, 125, 184713-184713-4.
 89. 1,1,1-三氟乙烷与 .OH自由基反应的理论研究
  王焕杰;任浩;冯大成;顾月姝 高等学校化学学报 2005, 26, 1677.

webmaster-at-pme.upc.edu.cn